آیا می توانم ایمیلم را صحیح وارد نکنم؟

اگر ایمیل خود را صحیح وارد نکنید دچار مشکل می شوید.زیرا فراموشی رمز عبور یا هر اتفاق دیگری که نیازمند ارتباط ما و شما باشد از طریق ایمیل انجام می شود.و شرکت در صورتی که ایمیل خود را اشتباه وارد کنید هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

درصورتی که ایمیلتان صحیح نیست در اولین فرصت اصلاح کنید


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.