چگونه رمز عبور خود را در پنبه ریز بازیابی کنیم ؟

از آدرس https://piscs.ir/Account/ForgetPassword می توانید برای گرفتن رمز عبور خود اقدام کنید


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.