چرا نمی توانم معرف بشوم؟

افرادی که نماینده فروش هستند و سه ماه خرید نکرده اند  نمی توانند معرف شوند

افرادی که کد واحد ندارند و در شرکتی دیگر فعال هستند نمی تواند معرف شوند

افرادی که فسخ قرار داد زده اند نمی توانند معرف شوند


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.