چرا نمی توانم معرف بشوم؟

افرادی که نماینده فروش هستند و سه ماه خرید نکرده اند  نمی توانند معرف شوند

افرادی که کد واحد ندارند و در شرکتی دیگر فعال هستند نمی تواند معرف شوند

افرادی که فسخ قرار داد زده اند نمی توانند معرف شوند


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.