فرم درخواست معرفی نامه

فرم درخواست معرفی نامه جهت برگزاری سمینار یا جلسات آموزشی

  1. نام و نام خانوادگی برگزار کننده:
  2. کد ملی برگزار کننده:
  3. موضوع سمینار:
  4. تاریخ برگزاری:
  5. ساعت برگزاری:
  6. مکان برگزاری:
  7. نام و نام خانوادگی لیدر:
  8. کدملی لیدر:
  9. تأییدیه معرف به صورت کتبی یا ایمیل:
  10. شماره فاکس یا ایمیل جهت ارسال نامه:

فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.