اسامی اعضای رد دایموند و بلو دایموند و دایموند کلاب در اردیبهشت ماه 99 اعلام شد.

همراهان گرامی، در این مطلب اسامی  اعضای رد دایموند و بلو دایموند و دایموند کلاب در اردیبهشت ماه 1399 را مشاهده می کنید.

اعضای رد دایموند، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به  رده الماس سرخ  شرکت رسیده باشند.

اعضای بلو دایموند، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به  رده الماس آبی  شرکت رسیده باشند.

اعضای دایموند کلاب، آن دسته از نمایندگان فروشی هستند که در سه ماه گذشته حداقل یک بار به رده الماس رسیده باشند.


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.