برگزاری مراسم رونمایی و آموزشی محصولات آرگان در 2روز متوالی طی 6 جلسه با حضور گرم نمایندگان محترم فروش در مشهد برگزار گردید ...

برگزاری مراسم رونمایی و آموزشی محصولات آرگان در مشهد

برگزاری مراسم رونمایی و آموزشی محصولات آرگان در 2روز متوالی طی 6 جلسه با حضور گرم نمایندگان محترم فروش در مشهد برگزار گردید. که حدود 500 نفراز کارشناسان فروش تیم های متفاوت با داشتن بج سینه (سمبلی از مراسم) و بروشورمحصولات آرگان همرنگ و یکدست شده و حضورپررنگ به هم رسانیدند.در روزهای گرم تابستان توانستیم با رونمایی محصولات طلایی آرگان و اشتیاق و انرژی دوستان حاضر، خاطره ای خوب و لحظات ماندگار و پر ثمری را در یادها ایجاد کنیم.

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.