نماینده فروش هایی که بلاک خرید میشوند زیر مجموعه آنها به صورت اتوماتیک به سطح بالا منتقل میگردد.

انتقال زیر مجموعه افراد بلاک شده

به نام خدا

 

  • انتقال دائمی (کمپرس) بر اثر بلاک خرید

  1. براثر بلاک خرید مشاور مستقل فروش، تمام زیرمجموعه او به‌طور دائمی به بالاسری انتقال داده می‌شوند.

    • اگر مشاور مستقل فروش بخواهد مجدداً فعالیت نماید، می تواند از طریق حساب کاربری خود اقدام کند؛ ولی به هیچ عنوان زیرمجموعه از دست رفته به جایگاه قبلی وی منتقل نخواهد شد.

 

  • انتقال دائمی (کمپرس) بر اثر فسخ قرارداد

  1. پس از فسخ کامل قرارداد یک مشاور مستقل فروش، تمام زیرمجموعه و سازمان فروش او، مستقیماً به بالاسری او انتقال پیدا می‌کند.


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.