جستجو براساس

1کالا از محصولات محصولات | فاکتور

تمامی قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

دفترچه فاکتور


19,838 ریال

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.